logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways strategi og rapporter

Musikk Norway er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet, og var i drift fra 2. januar 2013. Music Norway mottar et årlig driftstilskudd i statsbudsjettet fra Kulturdepartementet. I tillegg forvalter Music Norway tilskuddsordninger for Utenriksdepartementet. Music Norways overordnede målsetting er at så mye som mulig av midlene skal komme norsk musikkliv til gode.

Stiftelsens formål

– Music Norway skal legge til rette for musikkeksport og internasjonal profilering av norsk musikk.

– Arbeidet skal baseres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre.

– Stiftelsen skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

Visjon

– Sammen med den norske musikkbransjen skal Music Norway skape internasjonale suksesshistorier.

Misjon

– Music Norway skal være en samlende organisasjon for den profesjonelle norske musikknæringen.

– Den kreative musikknæringen skal bli en attraktiv og omdømmebyggende næring.

– Music Norway skal bidra til at erfaringer fra aktivitet i utlandet styrker næringen hjemme.

Verdier

– I et globalisert musikkmarked i kontinuerlig endring er det behov for kompetente kjentfolk. Music Norway er norsk musikkbransjes internasjonale støttespiller og tilrettelegger. Vår verdi og styrke ligger i vårt nettverk, vår kompetanse og våre ressurser.

 

Strategi 2015 – 2017

1. Utvikle og legge til rette for relevante fremstøt basert på det norske musikklivets definerte behov.

2. Etablere og vedlikeholde sterke internasjonale nettverk.

3. Bidra til økt kunnskap om, forskning på, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

4. Sørge for en effektiv og god forvaltning.


Målsettinger 2015-2017

Music Norways strategi er basert på de behov, tiltak og målsettinger den profesjonelle musikknæringen spiller inn på årlige innspillkonferanser og sektormøter. Innspill og dialog med musikklivet bidrar til å samle og identifisere behov som presenteres i en årlig tiltaksliste for politisk ledelse. Music Norway skal jobbe i takt med en dynamisk og kreativ bransje, og legger årlige handlingsplaner som bygger på vår langsiktige strategi.

Music Norway vil tilby relevante og fleksible virkemidler i takt med profesjonaliseringen og globaliseringen av norsk musikkliv.

Music Norway vil iverksette tiltak for å styrke infrastruktur og rammevilkår for norske selskaper.

Music Norway skal jobbe strategisk med å bygge nettverk og øke kompetanse på internasjonale markeder der norsk musikkliv er og ønsker å være til stede.

Music Norway skal kartlegge og formidle markedskunnskap på nye og potensielle markeder for norsk musikkliv.

Music Norway skal bidra til å etablere faktabasert data om norsk musikkliv som grunnlag for å legge reelle strategier rundt internasjonal satsing.

Music Norways kommunikasjonsstrategi skal formidle kunnskap, erfaringer, nettverk, virkemidler og ressurser for de som satser planmessig i utlandet.

Music Norway skal promotere og ha oppdatert kompetanse på norsk musikk og norske aktører internasjonalt ovenfor internasjonal musikkbransje og media.

Music Norway vil stimulere til rekruttering og innovasjon i musikkbransjen.

Music Norway vil stimulere den positive utviklingen for norske låtskrivere, og har etablert et langsiktig fokus på låtskrivere og produsenter.

Music Norway vil etablere en mentorordning for musikknæringen.

Music Norway skal ta initiativ og bidra både i kultur- og næringspolitisk sammenheng på vegne av norsk musikkindustri.

Kommunikasjonsstrategi 2017-2018

• Dette gjør norsk musikk til en viktig norsk næring
• Slik blir norsk musikk en eksportsuksess
• Derfor har Norge en interessant musikkindustri


Årsrapporter

Her kan du laste ned Music Norways årsrapporter, samt finne streams fra arrangementer: https://fliiby.com/musicnorway/folders/