logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways Eksportprogram

Music Norways Eksportprogram

Music Norways eksportprogram skal legge til rette for at norske musikkselskaper skal øke eksportinntekter og styrke internasjonal profilering av norske artister, låtskrivere og produsenter innen alle sjangere. Music Norway vil sette av 2 millioner årlig til programmet og det kan søkes om prosjekter i faser fra 1 til 3 år.

Søknadsfrister:
Det er én søknadsfrist i året, på høsten. Tilslag blir gitt innen to uker etter frist. Søknadsfrist for 2o17 kommer.

Målgruppe:
– Profesjonell eksportrettet musikkbransje som driver i og fra Norge.
– Med musikkbransje menes et selskap som driver næringsvirksomhet i musikklivet, og som forvalter og selger andres rettigheter.
– Med profesjonell menes de som primært lever av å jobbe med musikk.

Målsetting med programmet:
– Tilskuddet skal bidra til å realisere målsettinger i forretningsplanen til søker.
– Bidra til at lanseringsplaner for norske utøvere internasjonalt blir gjennomført av et norsk musikkselskap og at rettigheter i størst mulig grad forblir på norske kontrakter.
– Øke oppmerksomheten om og for norske utøvere, repertoar og musikkliv internasjonalt.
– Stimulere til rekruttering av en norsk musikkbransje som vil satse internasjonalt.
– At verdiskapning internasjonalt bidrar til at penger og oppmerksomhet kommer Norge og utviklingen av nye talent og den kreative industrien i Norge til gode.
– At Music Norway sammen med tilskuddsmottaker får et større nettverk, mer kompetanse og mer kunnskap om prosessen rundt internasjonalisering av norske utøvere – noe som vil komme hele musikklivet til gode.

Kriterier:
– Søker kan søke for 1-3 år, fra 50.000 og inntil 300.000 kroner per år.
– Søker skal vise evne til egeninvestering og må matche søkesum med egne midler (ikke medregnet arbeidstimer).
– Søkeren skal være et norsk musikkselskap, og midlene kan brukes på ett eller flere prosjekter som skal gjennomføres i perioden det søkes for.
– Selskapet skal ha norsk organisasjonsnummer.
– Prosjektet dvs artister, låtskrivere og produsenter det søkes om, skal være eksportklare i den forstand at nivå og innhold i produkt og/eller tjenester holder høy kvalitet, og er klar for kommersialisering.
– Søknaden skal bekrefte etterspørsel i et internasjonalt marked, ha internasjonale samarbeidspartnere og relevante nettverk (f.eks. medieoppslag/signerte avtaler/turnévirksomhet m.m.)
– Søker plikter å opplyse om alle norske og internasjonale samarbeidspartnere i prosjektet i søknaden.
– Tilskuddsbeløpet er øremerket det omsøkte prosjektet.
– Søker skal beskrive hvordan prosjektet vil øke muligheter til verdiskapning for de kommende 1- 3 år.
– Søker skal beskrive konkrete målsettinger med prosjektet.
– Resultatmål i prosjektet defineres av søker i løpet av første kvartal i samarbeid med Music Norways prosjektansvarlig. Det skal tilstrebes å sette opp relevante og målbare parameter som kan følges over tid.
– Det bør etterstrebes at regnskapet viser positiv balanse etter endt periode for prosjektet.
– Juryen prioriterer søknader hvor inntektsstrømmer tilbakeføres Norge, dvs. at inntekten føres i Norge.
– Erfaring, internasjonalt nettverk og dokumentert gjennomføringsevne teller positivt.

Vedlegg:
– Regnskap siste år.
– Forretningsplanen til selskapet.
– Prosjektbeskrivelse med konkretiserte målsettinger år for år.

Jury:
Søknader blir vurdert etter kvalitet og nivå av en ekstern fagjury er satt sammen av Music Norway. Fagjuryen skal inneha kompetanse på musikk, eksport, internasjonalisering og næringsutvikling, og sitte i en periode på tre år. Det vil også være mulighet for å innhente eksternt jurymedlem hvis det kommer inn søknader hvor fagutvalget ikke innehar kompetanse eller om medlemmer av juryen melder seg inhabile.

Kvalifiserte søkere blir innkalt til personlig intervju. Sett av tid til dette ca 2 uker etter søknadsfristen!

Gjennomføringen av prosjektet:
– Søker skal tidligst mulig melde fra til Music Norway om vedkommende ser at det blir problematisk å matche egeninvesteringen. Man vil i så fall evt vurdere en nedjustering av tilskuddet.
– Årlig resultatmål bør være oppnådd for å utløse nytt tilskudd. Mangel på måloppnåelse må begrunnes.
– Prosjektplan over 3 år skal vise målsettinger og prognose for resultatmål år for år.
– Programdeltaker plikter innen medio september hvert år å oppdatere Music Norways prosjektansvarlig før juryen vurderer om tilskuddet forlenges, utvides eller avvikles.
– Dersom prosjektet eller prosessen avbrytes eller utsettes underveis i prosjektperioden, må tilskuddsmottaker umiddelbart varsle Music Norway og tilskuddet vil bli vurdert på nytt, eventuelt at tilskuddet eller deler av dette refunderes Music Norway. Det er kun ved særskilte tilfeller et prosjekt kan utsettes og da maksimalt i 2 år.

Etter prosjektet:
Tilskuddsmottaker forplikter seg til å bidra med erfaring og formidling på et arrangement i regi Music Norway i løpet av det året man får støtte. Mottaker plikter å levere en endelig sluttrapport ved endt program som beskriver resultater av prosjektet/ene. (Music Norway vil bruke en standardisert mal).

Spørsmål & svar:

Behandles søknadene konfidensielt?
Ja. Alle søknader, planer og budsjetter behandles konfidensielt.

Må man stille på personlig intervju?
Ja. Dersom du er bortreist vil vi forsøke å sette opp intervjuet via tekniske løsninger. Om dere er flere søkere på en søknad, holder det at én stiller til intervju.

Hva er en forretningsplan?
En forretningsplan er en systematisk gjennomgang av en forretningsidé. Planen vil være et viktig styringsdokument for deg. Prosessen med utarbeidelse av forretningsplanen gir:
• en god struktur ved utvikling av din idé, og hjelper deg å gjøre de planlagte aktivitetene.
• et mer realistisk bilde av den planlagte virksomheten, og sier noe om fremtidsmuligheter og potensial.
• en skriftlig oppsummering av: kunnskaper og forutsetninger, forretningsidé, produkter/tjenester, målgrupper/markedsvalg, valgte strategier, markedspotensial, organisering samt økonomien i satsingen.

En forretningsplan er et levende dokument som justeres i takt med forutsetninger og utviklingen av virksomheten. Innholdet i forretningsplanen vil kunne være forskjellig avhengig av omfang, hva du skal holde på med og dine prioriteringer med tanke på hva som er viktig å ha med i planen. Forretningsplanen er også nyttig når du skal presentere din idé overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende.

Hva skal en forretningsplan inneholde?
En forretningsplan kan inneholde følgende:
• Sammendrag
• Innholdsfortegnelse
• Innledning med personopplysninger og virksomhetsopplysninger
• Forretningsidé
• Produkt/tjeneste og produksjon
• Markedet (kundegrupper, kjøpskriterier, geografisk marked, konkurrenter, osv.)
• Markedsstrategi/markedsplan
• Økonomi og budsjetter
• Kapitalbehov og finansiering
• Organisering og administrasjon av virksomheten
• Vedlegg

Et tips er å notere nøkkelpunkter under hvert avsnitt med fokus på økonomi og marked.

For gode ideer se:

– Div. tips til forretningsmodell: http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/
– Lean Business: www.leanbusiness.no/
– Business Model Canvas av Alexander Osterwalder: www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf og
www.leanbusiness.no/metoden

Er forretningsplan og prosjektbeskrivelse det samme?
Nei. En forretningplan er en overordnet plan for virksomheten din. Denne trenger du uansett prosjekt som skal gjennomføres i selskapet.

Hva skal prosjektbeskrivelsen inneholde?
En prosjektbeskrivelse skal inneholde alle relevante opplysninger om det prosjektet det søkes tilskudd til. Dette kan være budsjett, samarbeidspartnere og tidsplan.

Hva menes med siste års regnskap?
Søkers endelige årsregnskap fra foregående år skal vedlegges om dette foreligger. Alternativt kan foreløpig regnskap avleveres. I begge tilfeller skal regnskapet være dokumentert av regnskapsfører eller revisor. Det skal vedlegges en kort beskrivelse av omsetning, likviditet og nøkkeltall i selskapet dersom dette ikke fremgår automatisk av (års)regnskapet.

Kan jeg søke andre ordninger mens jeg mottar Eksportprogrammet?
Ja. Eksportprogrammet er ment som en prosjektstøtte, og fører ikke til diskvalifisering til andre tilskuddsordninger så lenge du ikke har søkt til de samme aktivitetene som i programmet.

Kan man regne egeninnsats i form av timer som egenkapital?
I dette programmet kreves egenkapital ut over rene arbeidstimer. Det betyr at søker må matche søkebeløpet med egen (annen) økonomi. Det er en forutsetning at begge parter bidrar til økonomisk investering for å sikre prosjektets fremdrift i løpet av programmet, og videreutvikling etter denne fasen.

Kan man bruke andre tilskudd mottatt utenfor Music Norways ordninger som egenkapital?
Ja. Tilskuddsmidlene skal fremkomme i budsjettene. Dersom dette skal benyttes som egenkapital, skal annen støtte være innvilget på søketidspunktet.

Søknadsfrister:
Det er én søknadsfrist i året, på høsten. Tilslag blir gitt innen to uker etter frist. Søknadsfrist for 2o17 kommer.

Søknadskjema kan lastes ned her

Sendes på email til tilskudd@musicnorway.no