logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

– Avgjørende med innspill fra bransjen

Av – Avgjørende med innspill fra bransjen Publisert: 27. apr, 2016

Ordsky basert på innspillene

Music Norway fikk innspill fra mer enn 20 organisasjoner og aktører under innspillskonferansen.

Sammen med styret, inviterte Music Norway norsk bransje til innspillskonferanse og åpen diskusjon fredag 8. april. Hensikten var å innhente konkrete innspill fra musikklivet med tanke på deres behov og ønsker, og tanker eller ideer til Music Norways aktiviteter og ordninger.

Over 20 ulike organisasjoner og aktører, alt fra plateselskaper til forleggere, artistforeninger og arrangører, kom med innspill til Music Norway i løpet av dagen. Enkelte temaer er mange opptatte av, og som fellesnevnere kan nevnes:

– Norsk musikk har en unik posisjon for tiden, med et momentum som må utnyttes best mulig.
– Bransjen er bekymret over de stadige kuttene i Utenriksdepartementets kulturmidler, både ved ambassadene og til tilskuddsordninger.
– Music Norway må huske på de smale sjangrene.
– Det er viktig at Music Norway samarbeider med nasjonale bransjetreff og bidrar på besøksprogrammer.
– Bransjen understreker betydningen av tiltak som øker kompetanse og bygger nettverk internasjonalt.
– Music Norway bør fokusere mer på de nordiske markedene.
– Bransjen ønsker mer forskning og analyser på pengestrøm, salgstall og virkemidler.
– Music Norways tilskuddsordninger bør i enda større grad være næringsrettede.
– Music Norway må se på muligheter som gjør det mulig å beholde og forvalte flere og mer rettigheter i Norge.

Music Norway-direktør Kathrine Synnes Finnskog mener det er svært viktig å høre på innspillene bra bransjen.

– Det er veldig motiverende at så mange aktører ønsket å delta på innspillskonferansen. Music Norways arbeid er først og fremst basert på bransjens behov, så det er avgjørende at vi med jevne mellomrom får konkrete innspill fra bransjen selv, sier hun.

Nye initiativ
Music Norway er godt i gang med en rekke nye initiativ for 2016. Flere av disse svarer på innspillene som kom fram under konferansen. Blant disse er et mer spisset nordisk fokus. Friske prosjektmidler skal bidra til at norske aktører deltar på nordiske møteplasser. Gjennom økt fokus på Norden vil vi stimulere til økt kunnskap om og reiseaktivitet mellom de nordiske landene. Vi vil styrke nordisk deltakelse på nasjonale arenaer, og øke tilskudd til festivalpass, reiser, turneer til nordiske land basert på søknader og ønsker fra bransjen selv.

Vi har også iverksatt en tydeligere tilstedeværelse på regionale events. I 2016 har vi startet vi med satellittkontor hvor Music Norway drar ut for å møte bransjen basert utenfor Oslo. Vårt mål er å få større innsikt og kjennskap til aktørers aktivitet og utfordringer, samt å øke bevisstheten rundt den store aktiviteten som skjer i norsk musikkliv utenfor Oslo. I tillegg til én-til-én møter med bransjen kan vi bidra med kurs eller seminarer, bistå i forbindelse med besøksprogram og delta på lokale politiske møter.

Det er planlagt fire satellittkontor i 2016; Trondheim i forbindelse med Trondheim Calling, Kristiansand i forbindelse med Sørveiv, Bergen i forbindelse med Vill Vill Vest og Tromsø i forbindelse med Insomnia.

Med tanke på næringsrettede ordninger, jobber vi videre med Eksportporgrammet og Fram Marked Musikk.

Music Norway øker innsatsen på kunnskap og analyse, og utvikler flere rapporter og metoder for å måle resultat av satsing og aktivitet i 2016. Dette skal bidra til at vi både er relevante og svarer konkret på dagens behov i markedet, men også at får mer data og innsikt om våre ordninger leverer resultat i forhold til målsetting.

Music Norways Vekst 2020-rapport, som er like om hjørnet,  viser at fremtidstroen i norske musikkselskaper er sterk. Det forventede behovet for arbeidskraft blant musikkselskapene i undersøkelsen vil øke med 41% fram til år 2020. Det betyr at hvert selskap i snitt skal øke med litt over et halvt årsverk årlig. Så godt som alle respondentene planlegger for videre vekst.

Eksportundersøkelsen, utført av BI:CCI for Music Norway på musikernivå, viser at 56% av eksportinntektene kommer fra livemarkedet, 24% fra salg av innspilt musikk, og 20% fra rettigheter. Forventningene til inntektsfordelingen er uforandret om to år. Undersøkelsen viser også at eksportinntektenes andel av totale musikkbaserte inntekter er 74% høyere for musikere med bevisst satsing på bestemte land, enn for musikere uten bevisst satsing mot bestemte marked. Mangel på finansiering og mangel på nettverk er de største barrierene for eksport.

Disse kom med innspill:
– BI:CCI
– Kunnskapsverket
– Innovasjon Norge
– Musikkforleggerne
– De regionale kompetansesentrene
– GramArt
– FolkOrg
– MFO
– Norsk Jazzforum
– NEMAA
– Norske konsertarrangører
– Ny Musikk
– Sony
– NOPA
– Norsk komponistforening
– Platearbeidernes forening
– Dsign
– Rikskonsertene
– Norsk artistforbund
– Norske kunst- og kulturfestivaler
– Rockslo

Kommentarer