logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

– UD-kuttet må reverseres

Kathrine Synnes Finnskog

– Bransjen har levert. Vi forventer lønn for strevet, ikke straff.  

I budsjettforslaget for 2018 fortsetter satsingen på å styrke de kreative næringene, og det er vi svært glade for. Dette har vært en prioritert oppgave for oss; å stimulere til å bygge infrastruktur rundt norske kunstnernes internasjonale satsing.

Og musikkbransjen har levert, vår siste analyse er fra perioden 2011 til 2015. Norsk musikkbransje hadde en samlet verdiskaping på 2,2 mrd. kroner i 2015. Verdiskapingen har økt med 28 prosent fra 2011 til 2015. Det betyr at verdiskapingsutviklingen har vært 3 prosentpoeng høyere enn fastlandsøkonomien og 20 prosentpoeng høyere enn den kreative næringen for øvrig. Omsetningen var på 10 mrd. kroner i 2015. Omsetningen har økt med 22 prosent fra 2011 til 2015. I perioden økte sysselsettingen med 24 prosent.

Norsk musikkliv har god selvtillit og pilene peker i rett retning – mye takket være den politiske oppmerksomheten og ikke minst langsiktige og forutsigbare ordninger – som bl.a. reisestøtten og tilskudd til besøksprogram til norske festivaler. Slå sammen tall og statens investeringer i form av tilskuddsordninger – DETTE FUNKER!

Vi opplever det derfor som en stor skuffelse, at det nok en gang foreslås kutt i post 70; tilskudd til næringsfremme, kultur og informasjonsformål reduseres med 24 millioner kroner sammenlignet med 2017, fra 49,2 millioner kroner til 25,1 millioner kroner. Ytterligere 5 millioner skal tilfalle Frankfurt-satsingen.

Med momentet norsk musikk nå opplever internasjonalt, har det aldri vært viktigere å holde trykket oppe. I vårt notat til komiteen har vi stilt 2 spørsmål som vi ønsker svar på:

1. Hvor skal norske kunstnerne nå søke reisetilskudd for å oppsøke muligheter og publikum i det internasjonale markedet?
2. Hvem kan erstatte utestasjonenes innsats for å fremme norske kulturs muligheter internasjonalt?

Flere av musikkorganisasjonene nevner særlig reisestøtteordningen som et av de viktigste virkemidlene for å nå et internasjonalt marked – og det må lyttes til.

MEN vi er også bekymret for hvordan dette kuttet rammer utestasjonene. De er en viktig faktor, som med litt midler og ressurser bistår med aktivitet ute, lager rammer for internasjonale eventer og lokaliserer nettverk internasjonalt til norske besøksprogram. Det er ingen andre som bistår det norske kunstfeltet tilsvarende.

Norske ambassader og konsulater har en viktig rolle i arbeidet med å invitere internasjonale journalister til Norge for å dekke norsk musikk på hjemmebane. Nettverksfestivaler i Norge er en effektiv og rimelig måte å showcase både norsk musikk, kultur, natur og mennesker på, og de gir konkrete resultater, noe teksten i budsjettforslaget faktisk fremhever. I 2017 mottok 15 festivaler tilskudd, og midlene har sikret at det årlig deltar mer enn 500 internasjonale gjester på møteplasser på norske festivaler. UDs andel til denne ordningen er 1,6 million.

Music Norway mottar også midler fra UD til internasjonal prosjektaktivitet. 600.000 fra Utenriksdepartementet til disse prosjektene gjør det mulig for norsk musikkliv å være aktivt til stede på de viktigste møteplassene ute. Årlig bidrar midlene til at 200 norske delegater deltar på rundt 20 av de viktigste møteplasser verden over.

UDs andel er ikke nok, og det står et spleiselag bak, der både Kulturdepartementets penger, Utenriksdepartementets penger og ambassadenes penger inngår, i tillegg til norske aktørers egen investering. Alle er like viktige i spleiselaget. Dette er strengt tatt småpenger i det store bildet, men derfor er også dette kuttet spesielt dramatisk.

Departementene må samarbeide om satsingen på kunst- og kultur internasjonalt. Og støtten må også vise seg i budsjettene. Det er viktig at både regjering og storting ser samspillet mellom de ulike virkemidlene og departementene, og anerkjenner alle som bidrar til den langsiktige og viktige investeringen i norsk kulturnæring.

Bransjen har levert. Vi forventer lønn for strevet, ikke straff.

Music Norway mener derfor at: 1. det forslåtte kuttet i post 70, Kap 115, må reverseres fullstendig. Denne posten må styrkes. 2. internasjonale muligheter for norske kunstnerne må vedlikeholdes og styrkes på utestasjonene, både med midler og mennesker

Kommentarer

Relatert innhold