logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways vedtekter og styre

Vedtekter for stiftelsen Music Norway:

§ 1.

Navn og rettslig stilling

Stiftelsen Music Norway opprettes som en alminnelig stiftelse.
Stiftelsen har sitt sete i Oslo.

§ 2.
Formål

Stiftelsen skal legge til rette for eksporteringstiltak og internasjonal profilering av norsk musikk.

Arbeidet skal forankres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre.

Stiftelsen skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

§ 3.
Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr 100 000.

§ 4.
Styre

Stiftelsen skal ha et styre på minimum fem, maksimum syv, medlemmer samt to varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styret oppnevnes av Kulturdepartementet, som også utpeker styrets leder. Styret konstituerer seg selv.

Styremedlemmenes funksjonstid er fire år.
Et styremedlem kan ikke sitte sammenhengende mer enn åtte år.

§5.
Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens øverste organ.
Styret har det overordnede ansvar for stiftelsens drift. Det skal påse at stiftelsens formål blir fremmet på beste måte og har ansvaret for at virksomheten skjer innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid gjelder for stiftelsen.

Styret har ansvar for å fastsette årsbudsjett og har ansvar for at det føres betryggende regnskaper og at økonomikontrollen er betryggende. Styret ansetter daglig leder. Ansettelse av personale for øvrig hører under daglig leder. Styret avgjør også alle andre saker som er av stor betydning for stiftelsen.

§ 6.
Daglig leder

Stiftelsen skal ha daglig leder.
Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret.
Styret kan utarbeide egen instruks for daglig leder.
Under daglig leder hører de saker som hører til stiftelsens daglige virksomhet. Saker av uvanlig art eller stor betydning for stiftelsen skal avgjøres i styret.

§ 7.
Organisasjon

Det er forutsatt at det bygges opp en organisasjon i stiftelsen som er hensiktsmessig i forhold til stiftelsens virksomhet.

§8.
Revisjon

Stiftelsen skal ha revisor som oppnevnes av stiftelsens styre.

§ 9.
Omdanning

Endring av vedtektene kan vedtas av styret.
Endringene må forelegges Kulturdepartementet for uttalelse og godkjennes av den myndighet som stiftelsesloven til enhver tid fastsetter.

Ved opphør av stiftelsen skal stiftelsens eiendeler nyttes slik at formålet i § 2 ivaretas.

§ 10.

For øvrig gjelder lov av 15.6.2001 nr. 59 om stiftelser.

 

Styret har følgende sammensetning:

Styreleder: Leif Holst Jensen, Oslo. Dekan ved Westerdals Oslo ACT.

Nestleder: Lena Midtveit, Oslo. Administrerende direktør i Sony Music Norge.

Styremedlem: Karen Sofie Sørensen, Bergen.

Styremedlem: Lars Petter Hagen, Oslo.

Styremedlem: Larry Bringsjord, Drammen. Daglig leder i MTG Music.

Styremedlem: Steinar Larsen, Trondheim. Daglig leder i TrondheimSolistene.

Styremedlem: Ansattrepresentant Carl Kristian Johansen.

Varamedlem: Erik Brataas, Oslo. Arctic Rights.

Varamedlem: Malika Makouf Rasmussen, Paris. Komponist, musiker, musikkprodusent og filosof.