logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways Eksportprogram

Det jobbes med oppdaterte retningslinjer og ny søknadsfrist blir gjort kjent i løpet av høsten 2018. Dette gjelder for program med oppstart i 2019. Mer info blir publisert på web, nyhetsbrev og sosiale medier så snart det åpnes for søknader. 

Music Norways Eksportprogram

Music Norways eksportprogram skal legge til rette for at norske musikkselskaper skal øke eksportinntekter og styrke internasjonal profilering av norske utøvere og opphavere. Music Norway setter av 2 millioner årlig til programmet og det kan søkes om tilskudd i faser fra 1 til 3 år.

Hva kan du søke her:
Eksportprogrammet er et tilskudd som skal sikre at norske musikkselskaper får mulighet til å jobbe strategisk mot definerte markeder internasjonalt i en bestemt periode. Du kan søke om en eksportsatsing i 1 – 3 år. Du må oppgi prosjektene som skal presenteres. Prosjektene skal være eksportklare. Midlene kan brukes på ett eller flere prosjekter som skal gjennomføres i perioden.

Les mer under avsnittene Kriterier og Hva kan du søke om.

Søknadsfrister:
Det er én søknadsfrist i året, på høsten. Tilslag blir gitt innen to uker etter frist. Eksportprogrammet skal legges inn i søknadsportalen Stikk.no. Dette medfører noen endringer, og ny utlysningsdato kommer til høsten.

Hvem kan søke:
Profesjonell eksportrettet musikkbransje som driver i og fra Norge. Selskapet skal ha norsk organisasjonsnummer.

Med musikkbransje menes et selskap som driver næringsvirksomhet i musikklivet, og som forvalter og selger andres rettigheter. Med profesjonell menes de som har primærinntekt i musikkbransjen.

Målsetting med programmet:
• Bidra til at en større andel av inntekstrømmende til norske musikkprodukter kommer tilbake til Norge. Søknader hvor inntektsstrømmer tilbakeføres Norge, dvs. at inntekten føres i Norge, vil prioriteres.
• Styrke norske musikkselskapers posisjon internasjonalt.
• Sikre at norske musikkselskaper har sterke internasjonale nettverk og oppdatert markedsinnsikt.
• Sikre at kompetanse og erfaring rundt internasjonalisering av norske utøvere og opphavere kommer hele musikklivet til gode.

Kriterier:
• Søker skal i budsjettet vise evne til egeninvestering og må matche søkesum med egne midler. (ikke medregnet arbeidstimer)
• Søker skal bekrefte beviselig etterspørsel for sine prosjekt og/eller produkt i omsøkt marked/markeder. (f.eks. medieoppslag/strømmetall/signerte avtaler/turnévirksomhet m.m.)
• Søker skal ha internasjonale samarbeidspartnere utover kjøpte tjenester og et relevante internasjonalt nettverk.
• Søker skal representere profesjonelle klienter / ferdige produkter.
• Ansvarlig søker plikter å opplyse alle partnere og klienter i prosjektet om søknaden og eventuell innvilgelse.

Hva kan du søke om:
• Tilskudd til en markedsspesifikk lansering av en utøver/opphaver over et år.
• Et musikkselskaps markedspesifikke eksportsatsing i 1 til 3 år.
• Midlene opptil 50% (søkesummen) skal dekke reelle utgifter i prosjektet.
• Opptil 30 % av søknadssummen kan dekke relevant drift av omsøkt prosjekt/satsing. Driftsmidler må da defineres i prosjektbeskrivelsen og fremgå i budsjettet.
• Tilskuddsbeløpet er øremerket den omsøkte satsingen.
• Søker du flerårig må resultatmål pr år oppgis for at nytt tilskudd / forlengelse skal kunne vurderes.
• Prosjekter som inngår i denne søknaden er IKKE søkbare i samme periode i markedsføringsstøtten, med mindre det oppstår nye aktiviteter i nye markeder. Oppgi i andre søknader at du mottar tilskudd fra Eksportprogrammet, og hvorfor tilskudd herfra ikke dekker denne aktiviteten.
• Prosjekter med flere norske partnere involvert må søke som team, og et prosjekt/produkt kan ikke søkes av flere samme år.
• Prosjektet kan være påbegynt. 

Hva bør stå i prosjektbeskrivelsen?
• Søker skal beskrive hvordan satsingen vil øke muligheter til verdiskapning for de kommende 1- 3 år.
• Søker skal beskrive konkrete målsettinger med satsingen.
• Søker skal beskrive resultatmål år for år det søkes midler for.
• Søker skal beskrive lanseringsplanene og legge ved marketingplaner eller promoplaner.

Vedlegg:
• Regnskap siste år.
• Budsjett og finansieringplan pr år
• Forretningsplanen til selskapet – se tips under
• Prosjektbeskrivelse – se tips under
• Lanseringsplan (markeds- eller promoplan for spesifikke prosjekter)

Jury:
Søknader blir vurdert en ekstern fagjury er satt sammen av Music Norway. Fagjuryen skal inneha kompetanse på musikk, eksport, internasjonalisering og næringsutvikling, og sitte i en periode på tre år. Det vil også være mulighet for å innhente eksternt jurymedlem hvis det kommer inn søknader hvor fagutvalget ikke innehar kompetanse eller om medlemmer av juryen melder seg inhabile.

Kvalifiserte søkere blir innkalt til personlig intervju.

For å få forlengelse eller ved avvik i prosjektet:
• Søker skal tidligst mulig melde fra til Music Norway om det blir problematisk å matche egeninvesteringen. Man vil da vurdere en nedjustering av tilskuddet.
• Søker skal tidligst mulig melde fra til Music Norway om det blir problematisk å matche egeninvesteringen. Man vil da vurdere en nedjustering av tilskuddet.
• Årlig resultatmål bør være oppnådd for å utløse nytt tilskudd. Mangel på måloppnåelse må begrunnes.
• Programdeltaker plikter innen medio september hvert år å oppdatere Music Norways prosjektansvarlig før juryen vurderer om tilskuddet forlenges, utvides eller avvikles.
• Dersom prosjektet eller prosessen avbrytes eller utsettes underveis i prosjektperioden, må tilskuddsmottaker umiddelbart varsle Music Norway og tilskuddet vil bli vurdert på nytt, eventuelt at tilskuddet eller deler av dette refunderes Music Norway. Det er kun ved særskilte tilfeller et prosjekt kan utsettes og da maksimalt i 2 år.
• Det bør etterstrebes at regnskapet viser positiv balanse etter endt periode for prosjektet.
• Søknader som mangler vesentlige vedlegg vil ikke behandles.
• Søkere som ikke leverer resultatrapportering og fullstendig regnskap vil ikke kunne søke på nytt før dette er levert.

Etter prosjektet:
Tilskuddsmottaker forplikter seg til å bidra med erfaring og formidling på et arrangement i regi Music Norway i løpet av det året man får støtte. Mottaker plikter å levere en endelig sluttrapport ved endt program som beskriver resultater av prosjektet/ene.

Spørsmål & svar:

Behandles søknadene konfidensielt?
Jury har taushetsplikt og behandler alle søknader konfidensielt. Music Norway forvalter offentlige midler. Saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige, med noen unntak som er spesifisert i loven. Dette gjelder for eksempel forretningshemmeligheter og personlige opplysninger. Alle kan kreve innsyn i våre dokumenter og vi saksbehandler alle innsynskrav i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Må man stille på personlig intervju?
Ja. Dersom du er bortreist vil vi forsøke å sette opp intervjuet via tekniske løsninger. Om dere er flere søkere på en søknad, holder det at én stiller til intervju.

Hva menes med eksportklar?
Prosjektet/produktet som skal lanseres for et internasjonalt publikum må vise til lokal etterspørsel (salg, streaming, konsertaktivitet) som kan skaleres til å møte et større publikum internasjonalt. Internasjonal interesse skal være tilstede, og etterspørselen skal bekreftes av f.eks. medieoppslag/signerte avtaler/turnévirksomhet m.m. Søker skal ha internasjonale samarbeidspartnere utover kjøpte tjenester, og som fortrinnsvis er med og tar risiko (investerer) i satsingen lokalt. Teamet rundt skal tilby er relevante internasjonalt nettverk.

Hva er en forretningsplan?
En forretningsplan er en systematisk gjennomgang av en forretningsidé. Planen vil være et viktig styringsdokument for deg. Prosessen med utarbeidelse av forretningsplanen gir:
• en god struktur ved utvikling av din idé, og hjelper deg å gjøre de planlagte aktivitetene.
• et mer realistisk bilde av den planlagte virksomheten, og sier noe om fremtidsmuligheter og potensial.
• en skriftlig oppsummering av: kunnskaper og forutsetninger, forretningsidé, produkter/tjenester, målgrupper/markedsvalg, valgte strategier, markedspotensial, organisering samt økonomien i satsingen.

En forretningsplan er et levende dokument som justeres i takt med forutsetninger og utviklingen av virksomheten. Innholdet i forretningsplanen vil kunne være forskjellig avhengig av omfang, hva du skal holde på med og dine prioriteringer med tanke på hva som er viktig å ha med i planen. Forretningsplanen er også nyttig når du skal presentere din idé overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende.

Hva skal en forretningsplan inneholde?
En forretningsplan kan inneholde følgende:
• Sammendrag
• Innholdsfortegnelse
• Innledning med personopplysninger og virksomhetsopplysninger
• Forretningsidé
• Produkt/tjeneste og produksjon
• Markedet (kundegrupper, kjøpskriterier, geografisk marked, konkurrenter, osv.)
• Markedsstrategi/markedsplan
• Økonomi og budsjetter
• Kapitalbehov og finansiering
• Organisering og administrasjon av virksomheten
• Vedlegg

Et tips er å notere nøkkelpunkter under hvert avsnitt med fokus på økonomi og marked.

Er forretningsplan og prosjektbeskrivelse det samme?
Nei. En forretningsplan er en overordnet plan for virksomheten din. Denne trenger du uansett prosjekt som skal gjennomføres i selskapet.

Hva skal prosjektbeskrivelsen inneholde?
En prosjektbeskrivelse skal inneholde alle relevante opplysninger om det prosjektet det søkes tilskudd til, som budsjett, samarbeidspartnere og tidsplan. Start med et kort sammendrag. Beskriv hvorfor prosjektet er viktig, og hvordan aktivitetene som skal gjennomføres kan utløse internasjonal etterspørsel. Beskriv team og roller, hvordan prosjektet er organisert. Definer marked og målgruppe, og hvordan markedsføringen skal nå disse. Definer målsettinger og resultatmål. Sett opp en tidsplan. En oversikt av budsjettet skal vise inntekter, egenandel og utgifter.

Hva skal budsjettet for prosjektet inneholde?
Budsjettet skal år for år inneholde poster med estimerte utgifter direkte knyttet til aktiviteter for å oppnå målsettingen. Reiseaktivitet, pr tjenester, marketing, showcaser, lanseringer osv. Bruk budsjettet også for å føre regnskap for prosjektet.

Hva menes med siste års regnskap?
Søkers endelige årsregnskap fra foregående år skal vedlegges om dette foreligger. Alternativt kan foreløpig regnskap avleveres. I begge tilfeller skal regnskapet være dokumentert av regnskapsfører eller revisor. Det skal vedlegges en kort beskrivelse av omsetning, likviditet og nøkkeltall i selskapet dersom dette ikke fremgår automatisk av (års)regnskapet.

Kan jeg søke andre ordninger mens jeg mottar Eksportprogrammet?
Ja, men ikke på aktiviteter i omsøkte markeder i Eksportprogrammet eller aktiviteter som er sammenfallende.

Kan man regne egeninnsats i form av timer som egenkapital?
I dette programmet kreves egenkapital ut over rene arbeidstimer. Det betyr at søker må matche søkebeløpet med egen (annen) økonomi. Det er en forutsetning at begge parter bidrar til økonomisk investering for å sikre prosjektets fremdrift i løpet av programmet, og videreutvikling etter denne fasen. En kan i søknaden budsjettere for opptil 30 % av søknadssummen til relevant drift av omsøkt prosjekt/satsing.

Kan man bruke andre tilskudd mottatt utenfor Music Norways ordninger som egenkapital?
Ja. Tilskuddsmidlene skal fremkomme i budsjettene. Dersom dette skal benyttes som egenkapital, skal annen støtte være innvilget på søketidspunktet.

For gode ideer til utvikling av forretningsmodeller se:

– Div. tips til forretningsmodell: http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/
– Lean Business: www.leanbusiness.no/
– Business Model Canvas av Alexander Osterwalder: www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf og
www.leanbusiness.no/metoden