logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Tilskudd til større internasjonale lanseringer

Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister, utøvere og opphavere kan fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter, samt fostre spydspisser innen ulike sjangre og felt internasjonalt.

Formålet er å øke salget, markedsverdien og etterspørselen til norsk musikk internasjonalt.

Ordningen er finansiert av Music Norway.

Hvem kan søke?
Støtteapparat, dvs. norske musikkselskaper som representerer artister, utøvere, opphavere eller rettigheter. F.eks. produksjonsselskap, musikkforlag, plateselskap, management og bookingselskap innen alle sjangre som holder til i Norge, og som har rettighetene til å lansere prosjektet/produktet.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt og om eventuelle tilskudd som mottas.

Søker må ha virksomheten som sin fulltidsbeskjeftigelse, og selskapet må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Norske musikkselskaper med hovedkontor i Norge vil bli prioritert.

Selvrepresenterende artister som sitter på master/rettigheter til egne verk kan søke hvis de kan vise til vesentlig internasjonal etterspørsel, og har internasjonale samarbeidspartnere som investerer ressurser i det omsøkte prosjektet.

Hva kan det søkes om?
Tilskuddet gjelder spesifikke internasjonale lanseringer over en definert periode og skal dekke reelle utgifter forbundet med denne. Lanseringen skal ha et langsiktig perspektiv og en lanseringsstrategi for et definert marked/markeder.

Det kan søkes flere tiltak i samme søknad, som:

•  Kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet.
•  Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med møtevirksomhet for støtteapparat og artister/utøvere.
•  Deltakelse på prioriterte festivaler og messer i utlandet.
•  Markedsspesifikke mediekjøp/web/kampanjer i sosiale medier.
•  Utgifter i forbindelse med showcaser.
•  Presse- og ekspertinvitasjoner.
•  Advokatbistand for internasjonale avtaler/samarbeid.
•  In-house arbeidsutgifter spesifikt til prosjektet (maks 15% av søkesum).

Punktene skal spesifiseres i et vedlagt budsjett.

For mindre omfattende og enkeltstående markedsføringstiltak og møtevirksomhet (opp til 100.000 kr) henviser vi til Bransjetilskuddsordningens andre kategorier (link).

Tilskudd i denne ordningen vil ikke gi deg mulighet til å søke for det samme prosjekt i samme kategori for samme periode i Bransjetilskuddsordningen.

Søknadsfrister:
Det er to søknadsfrister i året,  1. mars og 1. september. Tilslag blir gitt ca. to uker etter frist.

For detaljerte kriterier og ytterligere informasjon, se ordningens side på www.stikk.no.

Kontakt Pål Dimmen, pal@musicnorway.no / 922 455 44, for ytterligere informasjon om Music Norways støtteordninger.