logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways Arrangørtilskudd til eksportarenaer

Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge.

Formålet er å gi økt internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk.

Tilskuddet skal bidra til å lage en møteplass hvor norske bransjeaktører eksponeres for internasjonal presse og musikkindustri for å oppnå internasjonale muligheter.

NB! Grunnet situasjonen rundt Covid-19 vil det for mange ikke være mulig å gjennomføre reiseaktivitet som planlagt. Vi har derfor midlertidig endret retningslinjene i ordningen. Se Stikk.no for mer informasjon. 

Hvem kan søke?
Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre arrangementer i Norge hvor målet er å promotere norsk musikk mot internasjonal musikkbransje eller internasjonale media. Søker må ha norsk organisasjonsnummer.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om tilskudd innenfor følgende tre kategorier:

Presse- og ekspertbesøk
Besøk av utenlandsk media og bransje til norske festivaler, bransjetreff, konserter, showcaser, seminarer, label-nights, lanseringer etc.

– Det kan søkes om delfinansiering av reise- og oppholdskostnader til utenlandsk presse og eksperter.

I søknaden må det foreligge oversikt over hvem de internasjonale delegatene er og hvem de representerer, samt formålet med invitasjonen.

Søknader kan eventuelt hastebehandles dersom et slikt event finner sted mellom søknadsfristene.

Låtskriversamling
Besøk av utenlandske låtskrivere og produsenter til låtskriversamlinger i Norge hvor formålet er å skrive for andre med sikte på internasjonale plasseringer. Ordningen er ikke ment å finansiere låtskriving til egne utgivelser.

– Det kan søkes om delfinansiering av reise- og oppholdskostnader til de utenlandske låtskriverne og produsentene.

Arrangøren skal vise til tidligere avholdte låtskriversamlinger og resultater.

Opplys om hvilke utenlandske partnere som skal inviteres. Det bør også opplyses om hvordan materialet vil bli jobbet med i etterkant og hvilket marked det siktes mot.

Arrangøren må ha innsikt i formatet og sikre høy kvalitet på deltakerne. Skal arrangementet foregå utenfor Norge, kontakt Music Norway.

Delegatprogram
Besøk av utenlandsk media og bransje til norske festivaler med større internasjonalt delegatprogram som skal bidra til å fremme muligheter for norske utøvere og opphavere internasjonalt.

– Det kan søkes om delfinansiering til organisering av hele delegatprogrammet.

Med delegater menes festivalbookere, arrangører, agenter, musikkjournalister og andre med direkte musikkfaglig tilknytning som er spesielt inviterte til å delta for å følge delegatprogrammet.

Søknaden skal beskrive det planlagte delegatprogrammet og skal skissere møteplasser og nettverksarenaer parallelt til artistprogrammet og skal være en plattform for, og ha en aktiv deltagelse fra norsk musikkbransje.

Programmet skal også sørge for at de internasjonale delegatene blir presentert for norske utøvere og opphavere.

Så konkret deltagerliste som mulig over internasjonale og norske bransjedelegater vedlegges på søketidspunktet.

Ved utvelgelse av internasjonale delegater bør aktuelle utenriksstasjoner, norske bransjerepresentanter og Music Norway konsulteres.

Er prosjektet allerede støttet via Music Norways andre tilskuddsordninger må dette oppgis i prosjektbeskrivelsen og i budsjettet.

Delegatprogrammet er finansiert av UD og Music Norway.

All kommunikasjon rundt søknaden foregår elektronisk. For søknadsskjema og ytterligere retningslinjer, se Stikk.no.

Kontakt Pål Dimmen, pal@musicnorway.no / 922 455 44, for ytterligere informasjon om Music Norways støtteordninger.