logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways Arrangørtilskudd til eksportarenaer

Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge.

Formålet er å gi økt internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk. Tilskuddet skal bidra til å lage en møteplass hvor norske artister, komponister og bransjeaktører eksponeres for internasjonal presse og musikkindustri for å oppnå internasjonale muligheter.

Ordningen omfatter besøk av utenlandsk media, bransje og produsenter til arrangementer i Norge. Det er mulig å søke i en av tre kategorier. Ordningen krever stor grad av egeninvestering og dekker ikke administrative kostnader. Norskandelen i prosjektet bør være vesentlig. Tilskuddsbeløpet er øremerket det omsøkte prosjekt, og en vesentlig andel av tilskuddet skal sikre god internasjonal deltagelse gjennom dekning av reise- og oppholdsutgifter. Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

Hvem kan søke?
Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre arrangementer i Norge hvor målet er å promotere norsk musikk mot internasjonal musikkbransje eller internasjonale media. Søker må ha norsk organisasjonsnummer.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om tilskudd innenfor følgende tre kategorier:

Presse- og ekspertbesøk
Besøk av utenlandsk media og bransje til norske festivaler, bransjetreff, konserter, showcaser, seminarer, label-nights, lanseringer etc. Det kan søkes om delfinansiering av reise- og oppholdskostnader. I søknaden må det foreligge oversikt over hvem de internasjonale delegatene er og hvem de representerer, samt formålet med invitasjonen.

Låtskriversamling
Besøk av utenlandske låtskrivere og produsenter til låtskriversamlinger i Norge hvor målet er å skrive for andre. Det kan søkes om delfinansiering av reise- og oppholdskostnader. Arrangøren bør vise til tidligere avholdte låtskrivercamper og resultater. Opplys om hvilke utenlandske partnere som skal inviteres. Det bør også opplyses om hvordan materialet vil bli jobbet med i etterkant og hvilket marked det siktes mot. Arrangøren må ha innsikt i formatet og sikre høy kvalitet på deltakerne. Ordningen er foreløpig ikke en del av stikk.no – les mer HER.

Delegatprogram
Besøk av utenlandsk media og bransje til norske festivaler med større internasjonalt delegatprogram. Delegater som bidrar til å fremme muligheter for norsk musikk internasjonalt, slik som festivalbookere, arrangører, agenter, musikkjournalister og andre med direkte musikkfaglig tilknytning skal prioriteres. Programmet må ha et langsiktig perspektiv og et målrettet fokus, og skal være en plattform for, og ha en aktiv deltagelse fra, norsk musikkbransje. Søker bør tilrettelegge for aktiviteter der norske og internasjonale delegater kan møtes. Ved utvelgelse av internasjonale delegater bør aktuelle utenriksstasjoner, norske bransjerepresentanter og Music Norway konsulteres. Det kan søkes om delfinansiering av hele prosjektet. Ordningen er finansiert av UD.

All kommunikasjon rundt søknaden foregår elektronisk. For søknadsskjema og ytterligere retningslinjer, se Stikk.no.