logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Reisestøtte for kunstnere og kulturaktører i Afrika

Fattigdomsreduksjon og utviklingseffekt er de viktigste, overordnete mål for norsk bistand. Konsentrasjonsprinsippet, prioriteringer på bistandsbudsjettet samt OECD-krav, bla. restriksjoner for bruk av bistandsmidler i Norge, gjelder for all bistand.

Kultursektoren bidrar til verdiskaping og sysselsetting og kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft og en viktig forutsetning for en opplyst offentlighet. Derfor er styrking av kultursektoren i utviklingsland et mål for kulturbistanden. Reisestøtten til kunstnere i utviklingsland skal bidra til å bedre kulturlivets betingelser i land i sør. Reisestøtten er også et norsk bidrag til å støtte arbeidet med UNESCOs konvensjon av 2005, om fremme av kulturelt mangfold. Denne konvensjonen legger stor vekt på å minske gapet mellom det globale sør og det globale nord hva gjelder rammevilkår for kunstnere. Mobilitet, kunstnerisk vekst og inspirasjon, og ikke minst tilgang til nettverk og møteplasser står sentralt. Et viktig mål med omleggingen av UDs reisestøtte 03 (kulturbistanden), er i størst mulig grad å nå ut til målgruppen direkte.

Utenriksdepartementet har i 2018 arbeidet for å få på plass reisestøtteordninger for kunstnere i Afrika og Asia. I sommer undertegnet UD avtale med Art Moves Afrika, AMA. Det arbeides med å få på plass en tilsvarende ordning for kunstnere i Asia.

Mer informasjon om ordningen hos AMA her.