logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways Reisetilskudd til utøvere og opphavere

Foto: sxc.hu

Reisetilskudd til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes

Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske utøvere og opphavere innen alle sjangre kan delta aktivt i et internasjonalt marked. Formålet med ordningen er å øke etterspørselen, markedsverdien og nettverket til norske utøvere og opphavere internasjonalt.

NB! Grunnet situasjonen rundt Covid-19 vil det for mange ikke være mulig å gjennomføre reiseaktivitet som planlagt. Vi har derfor midlertidig endret retningslinjene i ordningen. Se Stikk.no for mer informasjon. 

Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

Målgruppe – hvem kan søke:
Utøvere, artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere som er norske statsborgere eller bosatt i Norge. Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av sin artist. Med profesjonelle menes de som i hovedsak lever av sitt musikkvirke.

Tilskuddsordningen gjelder som hovedregel ikke for institusjoner og tiltak med fast årlig statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt driftstilskudd. Enkeltpersoner ansatt ved slike institusjoner kan imidlertid unntaksvis få støtte til gjesteengasjementer i utlandet hvis særlige hensyn tilsier det.

Søkeren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Hva kan det søkes om:
Det kan søkes om tilskudd til reise-, visum- og oppholdsutgifter innenfor følgende kategorier innen alle sjangre. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad.

Konsert/turné
Offentlige konserter i utlandet inkludert showcaser og supportoppdrag. Bekreftelse/invitasjon må vedlegges søknaden.

– Tilskudd til reise- og oppholdsutgifter.

Konsertene må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet. Arrangementene skal være konkrete og bekreftet med steder og datoer på søketidspunktet.

Komponister kan søke ved urfremføring og/eller hvis de selv har en aktiv rolle i fremføringen av verket. Med urfremføring menes første gangs framføring av et nytt verk. Arrangementer eller nye versjoner av samme verk regnes ikke som urfremføring.

Med showcase menes konserter som primært er satt opp for invitert media og bransje. Her må det opplyses om lokale partnere og hvem som skal inviteres. Samarbeidspartner i utlandet skal være bekreftet på søketidspunktet.

Norske aktører som ønsker å sette et større fokus på norsk musikk der eksempelvis flere norske artister (minimum tre) deltar på en og samme arena (festival, label-night etc.) i utlandet kan sende inn én søknad for alle.

Møtevirksomhet

Næringsrettet møtevirksomhet i utlandet for selvrepresenterende utøvere og opphavere.

– Tilskudd til reise- og oppholdsutgifter til én representant.

Kategorien dekker ikke generell deltagelse på messer, konferanser, seminarer uten møteplan. Bekreftelse på at møtene skal finne sted må lastes opp til søknaden ved innsendelse. Utdannings/hospitantopphold støttes ikke.

I søknaden skal det opplyses om formålet med reisen, hvem som skal reise og hvem man skal møte, samt utenlandske og norske samarbeidspartnere må oppgis i søknaden. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad..

Ordningen inkluderer ikke nettverksarenaer hvor Music Norway ellers har et tilbud – f.eks. stand.

Management eller andre bransjerepresentanter kan ikke søke her, men henvises til bransjetilskuddsordningen.

Co-writes

Låtskriversamarbeid, komponistsamarbeid, librettoskriving etc. med utenlandske partnere utenfor Norge.

– Tilskudd til reise- og oppholdsutgifter

Målet er å styrke profesjonelle låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre utøvere med sikte på internasjonale plasseringer.

Ordningen er ikke ment å finansiere låtskriving til egne utgivelser.

Konkrete avtaler om co-writes må vedlegges søknaden.

Søknadsfrister:
1. mars* (for prosjekter som starter etter fristen)
1. juni* (for prosjekter som starter etter fristen)
1. september* (for prosjekter som starter etter fristen)
1. desember* (for prosjekter som starter etter fristen)

* Innen kl. 24:00 denne datoen uavhengig av ukedag. Søknadsskjema og ytterligere retningslinjer finnes på søknadsportalen stikk.no

Kontakt Pål Dimmen på pal@musicnorway.no / 922 455 44, for ytterligere informasjon om Music Norways støtteordninger. Søknader og tilhørende vedlegg er underlagt offentlighetsloven.