logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways Bransjetilskudd

Bransjetilskudd til støtteapparat som i hovedsak forvalter flere artister/rettigheter.

Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister og norske verk kan delta aktivt i et internasjonalt marked for å fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter. Formålet er å øke markedsverdien, etterspørselen og oppmerksomheten til de artistene de representerer, samt øke nettverket, markedsinnsikten og omdømmet til det norske støtteapparatet. Tilskuddet skal bidra til å skape flere internasjonale samarbeid og avtaler som øker eksportinntektene og markedsandelen til artisten og/eller selskapet.

Tilskuddsordningen for støtteapparatet har tre kategorier med ulike retningslinjer (se under). Ordningen bidrar med tilskudd til internasjonal promotering av artister og verk, reise- og oppholdskostnader i forbindelse med næringsrettede møter i utlandet, samt til lengre arbeidsopphold i utlandet. I denne ordningen kreves det at selskapet går inn med 50% i egeninvestering.

Er prosjektet allerede støttet via Music Norways andre tilskuddsordninger må dette oppgis i søknaden og i budsjettet. Ordningen er finansiert av Music Norway.

Hvem kan søke?
Bransjeaktører, dvs. norske musikkselskaper som i hovedsak representerer flere artister eller rettigheter. F.eks. produksjonsselskap, musikkforlag, plateselskap, management og bookingselskap innen alle sjangre som holder til i Norge og som utvikler artister, musikere, solister, låtskrivere og komponister.

Søker må ha virksomheten som sin fulltidsbeskjeftigelse, og selskapet må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Norske musikkselskaper med hovedkontor i Norge vil bli prioritert.

Artister som kun forvalter egen karriere, henvises til reisetilskuddsordningen for utøvere og opphavere.

Hva kan det søkes om:

Markedsføringstiltak
Kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet. Det kan søkes om tilskudd til reelle utlegg (må dokumenteres) og/eller reise- og oppholdskostnader i forbindelse med strategiske markeds- og promoteringsaktiviteter internasjonalt.

Møtevirksomhet
Næringsrettet møtevirksomhet og annen nettverksbyggende virksomhet i utlandet for selskaper. Søknader med konkrete avtaler på søketidspunktet vil bli prioritert. Ordningen inkluderer ikke messer, konferanser, seminarer og andre nettverksarenaer hvor Music Norway ellers har tilbud.

Bakkekontakt
Lengre arbeidsopphold i ett og samme territorium (1-3 måneder). Det kan søkes om tilskudd til reise- og oppholdskostnader. Som ved alle Music Norways virkemidler fordres en egeninvestering. Tilskuddet skal gjøre det mulig for aktøren i større grad å bære kostnadene ved en slik relokalisering. Støtten kan brukes til reise og oppholdskostnader, og slik tilrettelegge for at den norske aktøren kan fokusere på møtevirksomhet og nettverksbygging i perioden man jobber ute. I tillegg til økonomisk tilskudd vil søkere få tilbud om rådgivning og forberedelser før man reiser ut.

Tilskuddet dekker IKKE:
– Kurs, studiereiser eller videreutdanning.
– Honorarer
– Prosjektutvikling, produksjon, innspilling eller leie av lokaler.

Søknader behandles en gang i måneden. Spesielle hastesaker kan prioriteres. Ta i så fall kontakt med Lisbeth Medbøe Risnes, lisbeth@musicnorway.no / 9593 5575, for ytterligere informasjon om Music Norways støtteordninger.

Søknadsskjema og ytterligere retningslinjer ligger her.